ដំណើរការដឹកជញ្ជូន

  • Waiting: រងចាំដើម្បីឆែកស្តុក
  • Processing: ឥវ៉ាន់មានក្នុងស្តុក និង រៀបចំឯកសារ
  • Delivering: កំពុងដឹកជញ្ជូនទៅកាន់អតិថិជន
  • Completed: ការកម្មង់ទទួលបានជោគជ័យ ហើយ អតិថិជនទទួលបានឥវ៉ាន់
  • Cancelled: ការលុបចោលការកម្មង់
  • Refunded: ការកម្មង់ត្រូវបានដូរយកវិញ

សេវាដឹកជញ្ជូន

  • សេវាដឹកជញ្ជូនតិចបំផុត $2
  • សេវាដឹកជញ្ជូនច្រើនបំផុត $10
  • ការកម្មង់លើស $149 free ដឹកនៅភ្នំពេញ

* ដឹកជញ្ជូនតែក្នុង ក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

លំអិតពីការដឹកជញ្ជូន

យើងប្រគល់ការបញ្ជាទិញទាំងអស់ដែលមានទឹកប្រាក់សរុប 25 ដុល្លារ (និងខ្ពស់ជាងនេះ) ដោយផ្ទាល់ទៅអាសយដ្ឋានដែលអ្នកបានផ្តល់ឱ្យយើងដោយចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងឬទាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយក្រុមគាំទ្រ។ ការបញ្ជាទិញនៅខាងក្រោមចំនួននេះនឹងត្រូវបានផ្ញើដោយប្រើក្រុមសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនរហ័ស ។

សម្រាប់គោលបំណងសន្តិសុខរាល់ការប្រគល់ទាំងអស់នឹងត្រូវការតំរូវអោយមានហត្ថលេខាសំរាប់ភស្តុតាងនៃការចែកចាយ។ មុនពេលបញ្ជូនទៅដល់អាស័យដ្ឋានរបស់អ្នកក្រុមការងារសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនរហ័សនឹងត្រូវបានហៅទៅអ្នកមុន។ ប្រសិនបើអ្នកមិនលើកទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទេដូច្នេះក្រុមការងារសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនរហ័សរបស់យើងនឹងធ្វើការហៅទូរស័ព្ទម្តងទៀតប្រហែល ៣០ នាទីហើយពេលវេលានៃការដឹកជញ្ជូនត្រូវពន្យាពេល។ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចទទួលយកការដឹកជញ្ជូនយើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកទាក់ទងក្រុមគាំទ្ររបស់យើងដើម្បីតាមដានក្រុមសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនរហ័ស។ ដើម្បីភាពងាយស្រួលអ្នកអាចទាក់ទងមកក្រុមការងារររបស់យើងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ៖ (+855) 017 680 967 | 093 670 705.

ការដឹកជញ្ជូន

យើងនឹងដំណើរការនិងដឹកជញ្ជូនរាល់ការបញ្ជាទិញក្នុងរយៈពេល 2 ថ្ងៃធ្វើការ។ អ្នកអាចពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកនៅក្នុងផ្នែកគណនីរបស់ខ្ញុំ (My Account) ។

ការកម្មង់មានបញ្ហា

ក្នុងករណីដែលការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកមិនទាន់មកដល់ក្នុងរយៈពេល ២ ថ្ងៃហើយអ្នកមិនបាន ទទួលឥវ៉ាន់ពីយើងអ្នកគួរតែទាក់ទងមកយើង (+855) 017 680 967 | 093 670 705.

CATEGORIES