ម៉ាស៊ីនបឺតផ្សែងឆ្លងកាត់ កូដ K631X90

$459.28$574.10

In stock

Compare

ម៉ាស៊ីនបឺតផ្សែងឆ្លងកាត់ កូដ K631X90

ជាប្រភេទម៉ាស៊ីនបឺតផ្សែង 90cm
ម៉ូទ័រ 1 : 380 W
អត្រាទាញយកសរុប 1,188 m3/h
អត្រាទាញយកសុទ្ធ 950 m3/h
កម្រិតល្បឿន ៣
អំពូល halogen 2 ( 2 x 20 watts)
អាចកំនត់របៀបបឺតយកផ្សែង

 

ទិន្នន័យបច្ចេកទេស

ម៉ាក Mex
ប្រភេទ ម៉ាស៊ីនបឺតផ្សែងឆ្លងកាត់
ខ្នាត់ W x D x H : 899 x 515 x 625-975 mm
ខ្យល់ចេញ ∅ 150 mm
ភ្លើងធម្មតា 410 W. 2 Amp

Download

លក្ខណៈបច្ចេកទេស

Submit your review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

There are no reviews yet.

CATEGORIES