ស៊ីម៉ង់ក្រពើបាវពណ៍មាស 20គីឡូ ក្នុង 1បាវ

$32.45

In stock

Compare
SKU: C01040106 Category: Tag:

Gold Crocodile

ស៊ីម៉ង់ត៍កាវថ្នាក់ព្រីមៀម បិទពីលើការ៉ូចាស់ ដោយមិនបាច់កាស់ចេញ

កាវបិទការ៉ូដែលមានដំណើរការល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ផ្ទៃពហុ

លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផល

 • កម្លាំងស្អិតដល់កំពូល ប្រភេទរីកមាឌ ស្អិតជាប់បានជាង 5 ដង
 • អាចបិទពីលើការ៉ូចាស់បានដោយមិនបាច់គាសចេញ
 • ប្រើសំរាប់បិទការ៉ូកន្លែងដែលទ្រទម្ងន់ធ្ងន់ឬកន្លែងដែលមានរំញ័រខ្ពស់ ជាពិសេស
 • ប្រើបិទការ៉ូបានទាំងក្នុងនិងក្រៅអាគារ ធន់បានគ្រប់អាកាសធាតុ

ស្ដង់ដាអាមេរិច : A 118.4, A 118.11
ចំណុះ : 10 គ.ក,20 គ.ក/បាវ
ពណ៍ : ស ប្រផេះ

Specification

Brand Crocodile
Type Crocodile Tile Adhesive
Color gray / white
Weight 20 Kg

How to use

Installation
Preparation
For new substrate : 

The surface must be dry, flat, level and fully cured. It should be free of all grease, oil, dust, curing compounds, old adhesive residues and any other adulterant. Make sure water absorption of the substrate is at normal level. In case of new render or leveling , the substrate should be fully cured for 7 days or 168 hrs. per 1 cm thickness of adhesive before tiling.
For old substrate : 
Clean up the surface with high-pressure jet spray to remove dust, adulterant and any de-bonding tiles. Remove the left water before re-tiling.
Existing tiles : 
Recheck bonding strength between the existing tiles and the surface before installing tile over tile. In case poor strength, recommend to remove the existing tiles.

Proportion of Mixing
Gold Crocodile 20 kg (per bag) per 5.60 L of water or 2.7 parts of Gold Crocodile per 1 part of water by volume

Mixing

 • Mix Tile Adhesive with clean, potable water thoroughly until smooth with a mechanical mixer at a low speed (≤150 rpm).
 • Let mortar slakes for 15 minutes before mixing a second time. Do not add water, latex, or additional powder after slaking period.

Application

 1. Spread mortar with flat side of trowel to key-in substrate, and then apply additional mortar to ensure that it cover 100% at the back of tile.
 2. Apply notched side at 60-degree angle in the same direction throughout installation surface.
 3. Recommend to apply the product all over the back of tile to compensate bending, prevent gap under tile that may cause less compressive strength and easily to crack.
 4. After placing tile on the prepared surface, slide it orthogonally to the notched lines and tap in order to maximize bonding.
 5. Tiles can be adjusted for proper alignment within 30 mins after apply the products. Timing may vary depends on temperature. Recommend not to adjust further after setting. Make sure that the products is covered all over the back of tiles. Suitable thickness of tile adhesive on substrate is 2-10 mm.

Curing and Grouting

 • A minimum cure is obtained in 24-48 hours, depending on ambient temperatures.
 • For better quality, Crocodile Tile Grout should be chosen to suit each type of tiles, joints or areas

Suggestion 

 • Grouting after tile installation at least 48 hours to achieve maximum efficiency.
 • Recommend to apply the product all over the back of tile to maximize bonding strength.

Limitations
Able to use over plywood structure. Cement plywood board must be at least 19 mm thick, firmly installed and not bend.
** Please contact us for application on exceptional materials.

Caution  

 • May be harmful to the eyes, skin, or lungs. Wear suitable protective clothing, gloves, and eye/face protection
 • In case of contact with eyes, rinse immediately with water and seek medical advice.
 • After contact with skin, wash immediately with water
 • Keep out of reach of children
 • Do not eat

Storage    
It should be kept in a dry place and the temperature is not too high to avoid product’s degradation. Age of product is 1 yearfrom the date
of manufacturing

Submit your review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

There are no reviews yet.

CATEGORIES